• Pedicure

  Vanaf nu kan u ook met uw kleine of grote voetprobleempjes bij Rust.Punt terecht (kloven, eeltpitten, etc)

  Uw voeten dragen u dag in dag uit. Ze zijn belangrijk en verdienen dan ook de nodige aandacht en verzorging om gezond en fris te blijven. Pijnlijke voeten kunnen we missen!

  Bij Rust.Punt heb ik gekozen voor de producten van HFL. Deze zijn inzetbaar zijn voor veel uiteenlopende klachten en voetproblemen (zweetvoeten, warme of koude voeten, ...). Om thuis uw behandeling en/of verzorging verder te kunnen zetten, is het handig dat u deze producten ook bij mij kunt aankopen.

  U hebt de keuze tussen de Spa Pedicure of een gewone Pedicure.

   

  Bij een Spa Pedicure start ik met een ontspannend voetbadje en een scrub van de voeten. Uw teennagels worden geknipt en gevijld, eelt wordt verwijderd en ook uw nagelriemen krijgen de nodige aandacht. Eventuele voetproblemen (zoals kloven en eeltpitten) worden aangepakt. Dan volgt er als afsluiter nog een pakking en een ontspannende voetmassage.

  De standaard Pedicure behandeling omvat geen voetbad, scrub pakking en omvat een korte massage.

  broken image

  Extra verwennerij

  Om het plaatje helemaal af te maken, kunt u lakken van de nagels bijboeken met nagellak. Dan raad ik u aan om slippers mee te brengen.
   

 • Tijd voor een verwenmoment voor jezelf?

  Denk eraan om een extra paar schone sokjes mee te brengen.

  Ik verzorg uw voetjes na de pedicure altijd met een hydraterende, verzorgende voetcrème. Als u na de behandeling uw sokjes aandoet, kan de crème nog verder inwerken.

×
Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden Praktijkruimte Rust.Punt

Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling, dienst, intellectuele prestatie en transactie tussen Rust.Punt en een cliënt waarop Rust.Punt deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken


Inspanningen Rust.Punt

Rust.Punt zal de behandelingen/diensten/intellectuele prestaties naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Rust.Punt zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken & annulatie-voorwaarden

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Rust.Punt melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Rust.Punt het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Rust.Punt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Indien u annuleert binnen een tijdspanne van 24u wordt er 50% van de behandeling aangerekend. Bent u te laat op de afspraak, dan wordt deze tijd afgetrokken van uw behandeling en wordt deze bijgevolg ingekort.

Betaling

Rust.Punt vermeldt alle prijzen van behandelingen/diensten/intellectuele prestaties en producten zichtbaar in het salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zodanig de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Een bestelling van producten dient steeds vooraf te worden overgemaakt op de bankrekening van Rust.Punt.

Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Rust.Punt vóór de eerste behandeling/dienst/intellectuele prestaties van alle gegevens, waarvan Rust.Punt aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen/diensten.
Rust.Punt behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Rust.Punt zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Geheimhouding
Rust.Punt is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling/dienst/intellectuele prestatie. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Rust.Punt verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid
Rust.Punt is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Rust.Punt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke/mentale aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Rust.Punt is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijkruimte.
Ik respecteer in hoge mate de reguliere geneeskunde. Mijn behandelingen kunt u zien als een aanvulling hierop. U zal door mij altijd doorverwezen worden naar een arts, indien dit voor mij zo aanvoelt. Ten allen tijde bent u zelf verantwoordelijk voor uw eigen ziekte- en groeiproces, alsook voor uw eigen leven. Hierbij kan mij dan ook niets ten laste worden gelegd.

Rust.Punt @ copyright 2018

Garantie
Rust.Punt geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling/diensten/intellectuele prestaties en de producten.
Deze garantie vervalt indien:

De cliënt andere producten dan de door Rust.Punt geadviseerde producten gebruikt.
De cliënt de adviezen voor thuisverzorging, niet heeft opgevolgd.
De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
Beschadiging & diefstal
Rust.Punt heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Rust.Punt meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over een behandeling/dienst/intellectuele prestatie of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen de vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Rust.Punt. Samen zoeken we dan naar een oplossing. Indien een klacht gegrond is, zal Rust.Punt de behandeling/dienst opnieuw verrichten.

Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijkruimte behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Rust.Punt het recht de cliënt de toegang tot de praktijkruimte te weigeren onder opgaaf van redenen. 

Recht
Op elke overeenkomst tussen Rust.Punt en de cliënt is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst